استراتژی های سرمایه گذاری در بورس

دسامبر 28, 2018

استراتژی های سرمایه گذاری مردان بزرگ بازار

بینامین گراهام بینامین گراهام یکی از نظریه پردازان بزرگ سرمایه گذاری در سال های جنگ جهانی دوم است که کتابی با عنوان سرمایه گذار هوشمند نوشته […]