حسابداری خرید و فروش سهم

دسامبر 27, 2018

برنامه مدیریت سبد سهام

-محاسبه دقيق حد سود و زيان و همچنين قيمت خريد و فروش با توجه به ميزان درصد کارمزد کارگزاري و نوع بازار بورس يا فرابورس 2-اضافه شدن ستون نوع بازار 3-اضافه شدن ستون تعداد کل سهام 4-حل مشکل محاسبه ميانگين قيمت خريد با کارمزد 5-اضافه کردن ابعاد سلول ها براي خريدهاي ميليوني