فیلتر خرید همراه با روند

فوریه 24, 2020

فیلترهای اختصاصی نوسانی و کوتاهمدت

فیلترهای اختصاصی بورس بوک متشکل از 3 فیلتر با استراتژی های بسیار قوی می باشند که ماحصل دو دهه تجربه عملی در بورس می باشند. محصولات […]